HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Počev od 2013. godine, u saradnji sa Norveškim helsinškim komitetom, a uz podršku Američke Agencije za međunarodni razvoj - USAID, Helsinški odbor u RS pokrenuo je projekat pod nazivom “Obrazovanje za mir”, koji će trajati do oktobra 2015. godine.

 

nike dunk high black leather chair for sale | Nike Dunk Low University Blue - Grailify

 

Iako je rat u BiH završen prije 20 godina, bosansko-hercegovačko društvo još uvijek se suočava sa posljedicama tih dešavanja, koja se značajno reflektuju i u oblasti  obrazovanja. Nastavni planovi i programi  nisu usaglašeni na republičkom, entitetskom i kantonalnom nivou. Obrazovne institucije na teritoriji cijele BiH ne bave se temama vezanim za dešavanja iz perioda 1992-1995 u BiH, uključujući dijalog o uzrocima i posljedicama rata, ali i mogućnostima za prevazilaženje posljedica istog, kao što su interkulturalni i multikulturalni dijalog, te uloga mladih u izgradnji mira. Nepostojanje zadovoljavajuće saradnje između različitih sektora društva, institucija i mladih širom BiH, te nepostojanje dijaloga o događajima iz nedavne prošlosti,  ostavlja prostor za manipulacije i iskrivljene istine sa različitih strana.

 

Opšti cilj projekta je da se smanji uticaj koji negiranje ratnih zločina može da ima na lokalnu zajednicu i koje, ne samo da podstiče razvoj budućih konflikata, već direktno daje moć onima koji stvaraju političke ili održavaju konflikte na nivou lokalne zajednice, entiteta, na nacionalnom i regionalnom nivou.

 

Specifični ciljevi projekta su:

 

 1. Uticati na obrazovne institucije da izvrše izmjenu nastavnog plana i programa u cilju smanjenja uticaja koji poricanje ratnih zločina može imati na mlade generacije;
 2. Razviti održiv obrazovni program za mlade u formi multimedijalnog obrazovnog paketa, koji će se primjenjivati u nastavnim procesima po završetku projekta;
 3. Povećati kompetencije grupe različitih društvenih aktera o izgradnji mira, interkulturalnom dijalogu i prevenciji konflikata;
 4. Povećati vještine i sposobnosti mladih iz tri bosanskohercegovačke regije obuhvaćene projektom o interkulturalnom dijalogu i mirnom rješavanju konflikata.

 

Realizacijom ovog projekta nastoji se edukovati 120 srednjoškolaca iz tri bosansko-hercegovačke regije – Podrinje, Hercegovina i Krajina o temama koje nisu dovoljno ili uopšte adresirane u formalnom obrazovnom sistemu u BiH. Teme koje će se obrađivati na školama imaju za cilj da povećaju znanja i vještine učenika o kršenju ljudskih prava za vrijeme rata u BiH, na osnovu utvđenih činjenica i humanističkog pristupa tim događajima, kroz kombinovanje teorije o izgradnji mira i kazivanja istine onih koji su svjedočili tim događajima. U saradnji sa članovima projektnog tima radiće se na izradi obrazovnog paketa koji će moći da se primjenjuje u formalnom i neformalnom obrazovanju mladih o izgradnji mira i suočavanja s prošlošću, na osnovu sprovedene analize kvaliteta obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i predmet istorije/historije/povijesti. Projekat predviđa i obuke za profesore iz uključenih škola, te predstavnike udruženja svjedoka vremena iz projektom obuhvaćenih regija. Predavači koje angažujemo za podučavanje tokom putujućih škola su priznati i obučeni za rad sa djecom srednjoškolskog uzrasta, a teme kojima se bavimo prilagođene su uzrastu metodološki i sadržajno.

 

Projektom je, osim ostalog, predviđena realizacija tri Putujuće škole mira za srednjoškolce iz tri bosansko-hercegovačke regije, kao i dvije dodatne obuke za istu ciljnu grupu, te intenzivan rad sa 60 srednjoškolskih profesora, kao i njihove samostalne aktivnosti u lokalnim zajednicama.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 

1)   Pripremne aktivnosti:

 

 • Formiranje projektnog tima od sedam osoba (predstavnici institucija formalnog obrazovanja, CD-a i svjedoka vremena);
 • Sastanci sa zainteresovanim stranama;
 • Analiza nastavnih planova i programa u tri bosanskohercegovačke regije iz oblasti građanskog obrazovanja i istorije/historije/povijesti;
 • Priprema i štampanje projektnog promotivnog materijala;
 • Priprema obrazovnog paketa;

 

2)   Aktivnosti izgradnje kapaciteta:

 

 • Studijsko putovanje članova Projektnog tima u Norvešku – Norveški model suočavanja sa prošlošću;
 • Formiranje i obuka tima trenera – resursi za obrazovne aktivnosti;
 • Formiranje i obuka tima trenera-svjedoka vremena – resursi za obrazovne aktivnosti;
 • Dodatna razrada obrazovnog paketa;

 

3)   Obrazovne aktivnosti:

 

 • Pripremni sastanci sa predstavnicima školskih administracija u regijama koje su obuhvaćene projektom i potpisivanje memoranduma o saradnji;
 • Priprema i realizacija tri putujuće škole mira za srednjoškolce u tri odabrane regije;
 • Aktivnosti učesnika u njihovim lokalnim zajednicama nakon realizovanih putujućih škola;
 • Regionalni trening za mlade na temu zagovaranja obrazovanja za mir;
 • Obuka za 60 nastavnika iz formalnog obrazovnog sektora;
 • Zajednička radionica za nastavnike i učenike;
 • Zajedničke lokalne aktivnosti nastavnika i učenika;
 • Dorada i finaliziranje obrazovnog paketa;

 

4)   Promotivne aktivnosti:

 

 • Izrada promotivnih materijala;
 • Produkcija i emitovanje dokumentarnih emisija o projektu;
 • Mjesečni bilteni o realizaciji projekta;

 

5)   Zagovaračke aktivnosti:

 

 • Uspostavljanje saradnje sa Ministarstvima obrazovanja i Pedagoškim zavodima/Zavodima za školstvo  u čijoj su nadležnosti srednjoškolske ustanove u tri BiH regije obuhvaćene projektom sa ciljem davanja saglasnosti za usvajanje obrazovanog paketa kreiranog u sklopu ovog projekta.

 

Realizaciju projektnih aktivnosti možete pratiti na Facebook stranici: Obrazovanje za mir/Peace Education on Location: https://www.facebook.com/groups/743965225622958/

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

 1. AKTUELNI
 2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co