HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u RS (HCRS) u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva pokrenuo je projekat „Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice“. Projekat se realizira uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Glavni cilj projekta  je da se, kroz saradnju institucija sistema i civilnog društva, preventivno djeluje na  zloupotrebe i pogrešno korištenje internet prostora, te poveća sigurnost njegovih korisnika naročito populacije mladih u Bosni i Hercegovini. Projektom je predviđeno niz  aktivnosti koje imaju za cilj povećati kapacitete pripadnika policije i omladinskih organizacija u četiri regije u BiH da prepoznaju, dokumentuju i postupaju po pojavama govora mržnje i drugih oblika sajber kriminala; povećati informisanost srednjoškolaca o posljedicama širenja govora mržnje na internetu i drugim oblicima sajber kriminala; kreirati, testirati i promovisati mehanizme za prijavu pojava govora mržnje na internetu i drugih oblika sajber kriminala te  uspostaviti neformalnu mrežu aktera koji će zajedno djelovati na prevenciji govora mržnje na internetu i drugih oblika sajber kriminala.

Projekat „Zajedno protiv širenja mržnje na internetu – lokalne zajednice sigurne zajednice“ će kroz saradnju različitih aktera (pravosudnih institucija, policije, organizacija građanskog društva, medija) preventivno djelovati na pojavu govora mržnje i zloupotrebu internet prostora među mladim generacijama i ostalim korisnicima interneta. Predviđene projektne aktivnosti predstavljaju nadogradnju  ostvarenih rezultata u ovoj oblasti, a biće realizovane u četiri regije u BiH – Bijeljina, Tuzla, Sarajevo i Istočno Sarajevo.

 

FAZE PROJEKTA

 

  • Uspostavljanje projektnog tima koga će sačinjavati ukupno pet osoba - predstavnik HCRS, predstavnik Asocijacije demokratskih inicijativa (ADI), predstavnik Tužilaštva BiH, predstavnik jedne omladinske organizacija, predstavnik medija. Članovi projektnog tima će izraditi detaljan plan realizacije projekta, program obuka za predstavnike tužilaštava, policije i omladinskih organizacija, plan informisanja učenika srednjih škola, te plan praćenja i evaluacije projekta.
  • Održavanje sastanaka  sa predstavnicima policije, omladinskih organizacija, srednjih škola, onlajn medija sa područja četiri regije u BiH - Bijeljina, Tuzla, Sarajevo, Istočno Sarajevo. Sastanci će biti organizovani sa svrhom da se zainteresovanim stranama objasne ciljevi projekta, razlozi zbog kojih je on pokrenut, aktivnosti koje će biti realizovane, koje rezultate treba ostvariti, te njihovu ulogu u cjelokupnoj realizaciji projekta. Na ovaj način će se obezbjediti aktivno učešće svih relevantnih aktera u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti od samog početka. Osim toga, obezbjediće se preduslovi za uspostavljanje neformalne mreže aktera koji će zajedno raditi na prevenciji govora mržnje i ostalih oblika zloupotrebe internet prostora.
  • Obuka za predstavnike policije, koji rade na sprečavanju različitih zloupotreba na internetu. Obuke će se fokusirati na načine prepoznavanja govora mržnje i drugih oblika zloupotreba interneta, načine prikupljanja potrebnih dokaza, njihovo dokumentovanje i dalje prosljeđivanje nadležnim institucijama.
  • Obuka za predstavnike omladinskih organizacija, i drugih NVO koje rade na edukaciji mladih, prevenciji govora mržnje i drugih zloupotreba internet prostora. Obuka će se fokusirati na način prepoznavanja i pravovremenog reagovanja na pojave govora mržnje i zloupotrebe internet prostora, kako bi se spriječilo širenje sadržaja motivisanih mržnjom, te preventivno djelovalo na moguće reakcije mladih u realnom svijetu koje su motivisane ovakvim sadržajima.
  • Realizacija radionica u školama koje će biti fokusirane na informisanje mladih o prednostima i manama koje sa sobom nosi razvoj savrenehih tehnologija, bezbjednost komunikacije u virtuelnom prostoru, posljedicama širenja uvredljivih sadržaja na Internetu, te mogućim reakcijama na pojavu ovakvih sadržaja.
  • Uspostavljanje dva info-centra u Bijeljini i Sarajevu, koji će u periodu od četiri mjeseca test faze djelovati u okviru dvije partnerske organizacije – HCRS i ADI. Svrha djelovanja info-centara je da u početnom periodu budu spone između institucija zaduženih za procesuiranje počinioca krivičnih djela počinjenih na internetu i građana prema kojima su najčešće usmjerena ova krivična djela.
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co