HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

 

Izražavamo zabrinutost u vezi sa Zakonom o javnom redu i miru u Republici Srpskoj, koji bi mogao uticati na pogoršanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, koja su građanima BiH garantovana Ustavom, članom 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima, te Međunarodnom poveljom o građanskim i političkim pravima.

 

Nejasni i neprecizni zakoni, otvaraju mogućnosti za različita tumačenja i zloupotrebe u praksi, te stvaraju osjećaj pravne nesigurnosti kod građana. Donošenje ovakvog Zakona, prikazaće Republiku Srpsku i BiH pred međunarodnom javnošću, kao zatvorenu sredinu u kojoj se ne poštuju preporuke Savjeta Evrope, o potrebi ohrabrivanja slobode izražavanje, bez bilo kakvih oblika cenzure ili pritisaka od strane vlasti.

Sloboda mišljenja i govora, otvoreno iznošenje kritičkih stavova i nesputani društveni dijalog o različitim temama su neophodan preduslov demokratskog razvoja, izuzetno potrebnog u BiH.

 

Služba za informisanje,

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co