HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj kao članica Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva ACCOUNT a u saradnji sa Opštinama Zvornik, Ugljevik i Lopare realizuje aktivnosti, koje se odnose na izradu strategija/akcionih planova za  prevenciju korupcije na lokalnom nivou. 

Inicijativa povodom izrade strategija/akcionih planova za  prevenciju korupcije,podržava Aktivnost 5.1.1 iz Akcionog plana Strategije za borbu protiv korupcije (2015 - 2019) Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), koja obavezuje na razvijanje i usklađivanje antikorupcijskih politika na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu sa principima Strategije.

Kao jedan od značajnih zadataka Strategijapodrazumijeva jačanje kapaciteta institucija lokalne uprave na izradi harmoniziranih strategija/akcionih planova za prevenciju korupcije na nižim nivoima vlasti. Projekat traje 12 mjeseci uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017