HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji sa Antikorupcijskom mrežom u BiH – ACCOUNT i partnerskim organizacijama  realizuje projekat „Jednake šanse – transparentnost u zapošljavanju u javnom sektoru“.

Cilj projekta je da doprinese smanjenju stvarne i percipirane pojave korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru na općinskim/gradskim nivoima kroz izradu Modela pravilnika o zapošljavanju i pomjeranju u javnoj službi, te afirmaciju odgovornosti, transparentnosti i integriteta općinskih i gradskih uprava u BiH.

Osim Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, koji koordinira projektom tu su i sledeći partneri: UG Justicia iz Srebrenika, Forum građana iz Zenice, Omladinski Centar iz Trebinja i Centar za građansku saradnju iz Livna.

Projekat traje 12 mjeseci uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017