HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Dužina trajanja angažmana: 1.12.2021.-25.01.2021.

Opis problema: U pogledu unaprijeđenja prava LGBTIQ osoba u BiH postignuta su određena poboljšanja 2016. godine izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, međutim ova poboljšanja ne odražavaju poboljšanja u jednakom pristupu pravima LGBTIQ osoba u stvarnosti. Fizičko i psihološko nasilje nad LGBTIQ osobama je u svakodnevnom porastu, a homofobični, transfobični stavovi i stereotipno predstavljanje LGBTIQ osoba u javnosti značajno doprinose opštoj toleranciji prema diskriminaciji LGBTIQ zajednice. Nalazi prethodnih istraživanja potvrđuju da je uobičajeno da se LGBTIQ osobe suočavaju s diskriminacijom na osnovu njihove seksualne orijentacije u pristupu zaposlenju i tokom čitavog ciklusa zapošljavanja, a u ekstremnim slučajevima mogu rezultirati nasiljem,mobingom i seksualnim ili fizičkim napadima. Uznemiravanje i isključenje često se javljaju zbog neusklađenosti s heteronormativnošću i zbog predrasuda o tome kako se očekuje da se žene i muškarci pojave i ponašaju. Oni koji mogu "proći" kao heteroseksualci ne pričaju o svom privatnom životu i radije skrivaju činjenicu da su članovi LGBTIQ zajednice. U slučajevima kada su se suočili sa diskriminacijom na radnom mjestu, zaštita sindikata takođe nije bila efikasna, jer stereotipi i predrasude vladaju i unutar ovih struktura.

Uz to, postoje i zakonski nedostaci u borbi protiv diskriminacije u procesu zapošljavanja. Zbog neusklađenosti zakonodavstva nosioci dužnosti iz javnog i privatnog sektora nemaju kapacitete da preduzmu mjere zaštite LGBTIQ osoba u procesu zapošljavanja. U ovoj oblasti niz je problematičnih područja:nedostatak uključivanja svih osnova diskriminacije u radna prava na nivou entiteta Brčko distrikta BiH, međusobna neusklađenost zakona o radu na entitetskom i nivou BD i sa Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH u pogledu osnova za diskriminaciju, nedostatak smjernica za praćenje kako bi se osiguralo provođenje zakonskih mjera za zaštitu LGBTIQ osoba od diskriminacije u procesu zapošljavanja i rada, nedostatak kapaciteta članova sindikata i udruženja poslodavaca da razumiju,promovišu i zaštite prava LGBTIQ osoba u procesu zapošljavanja I rada. Sam rad sa poslodavcima, bez otklanjanja zakonskih slabosti, neće donijeti održivu promjenu, dok će promjena pravnog okvira bez rada sa onima koji će biti dužni provoditi nove propise, najvjerovatnije rezultirati sporadičnim i samo formalnim poštovanjem zakonskih propisa bez jasne promjene učinka. Rad samo sa nosiocima prava, bez obraćanja i uključivanja onih koji kreiraju politike i pravni okvir neće osigurati promjene, stoga rješavanje ovog problema zahtijeva učešće i saradnju različitih društvenih aktera.

O projektu:  Projekat “Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH” Helsinški odbor za ljudska prava i Asocijacija za demokratske inicijative implementiraju u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a fokusira se na sposobnost države BiH i svih nivoa vlasti da ispune obavezu unaprijeđenja poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, kako je to proglašeno UN-ovom deklaracijom o ljudskim pravima, EKLJP i drugim međunarodnim i regionalnim instrumentima o ljudskim pravima koji su integrisani u domaće zakonodavstvo i strateške dokumente BiH. Osiguravanje jednakosti u pristupu pravima i nediskriminaciji ključ je demokratskog razvoja i ovaj projekat podržava institucionalne i vaninstitucionalne aktere u BiH da se uhvate u koštac sa postojećim, ali nedovoljno javno i institucionalno rješenim problemom diskriminacije, zasnovanim na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, rodnom izražavanju i seksualnim karakteristikama LGBTIQ osoba u procesu zapošljavanja i rada. Ostvarivanjem specifičnog cilja koji se odnosi na poboljšanje postojećeg zakonodavnog, političkog i društvenog okvira i njegovom efikasnom primjenom u vidu zabrane i sankcionisanja diskriminacije u javnom i privatnom zapošljavanju LGBTIQ osoba, sinhronizovano sa postojećim Zakonom o zabrani diskriminacije na državnom nivou, projekat će izvršiti direktan uticaj na uspješnost intervencije u borbi protiv diskriminacije kroz poboljšani pravni okvir i nultu toleranciju na obrasce diskriminacije. Na početku intervencije biće provedeno istraživanje među predstavnicima LBGTIQ populacije, organizacija civilnog društva i grupa za zaštitu ljudskih prava, sindikata, preduzeća, udruženja poslodavaca, ministarstava rada I drugih pojedinaca koje će dati jasnu sliku o trenutnoj situaciji u pogledu pristupa zapošljavanju i diskriminaciji LGBTIQ osoba u BiH. Ova faza doprinijeće detaljnoj analizi i izradi preporuka za izmjene zakonskog, političkog i društvenog okvira i nediskriminaciju LGBTIQ osoba u oblasti radnih odnosa.

Cilj istraživanja je da prikaže stanje u oblasti zapošljavanja i diskriminacije LGBTIQ osoba u oblasti radnih odnosa u Bosni i Hercegovini, tj. da istraži glavne uzroke diskriminacije u ovoj oblasti, ključne aktere koji su nosioci diskriminatornih obrazaca ponašanja, na koji način zakonska neusklađenost dodatno doprinosi tolerancije diskriminacije LGBTIQ osoba u oblasti radnih odnosa, te da kreira preporuke na osnovu kojih je moguće razvijati konkretne inicijative za prevenciju i sanskcionisanje svih oblika diskriminacije LGBTIQ osoba, sa fokusom na oblast zapošljavanja i radnih odnosa, a u zajedničkoj saradnji institucionalnih i vaninstitucionalonih aktera.

Neophodno je da istraživač/ica poznaje problematiku LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, kao i zakonski i politički okvir koji se odnosi na različite oblike diskriminacije u oblasti radnih odnosa, te da posjeduje iskustvo za kreiranje metodologije istraživanja i kreiranje analize i preporuka na osnovu rezultata istraživanja.

Svi kandidati i kandidatkinje svoj CV, motivaciono pismo i finansijsku ponudu mogu dostaviti putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 25.11.2021. godine do 16č.

Projekat „Jednake šanse za zapošljavanje i dostojanstvo na radu LGBTIQ osoba u BiH“ implementira se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID).  Svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u toku realizacije aktivnosti pomenutog projekta ne odražavaju stavove USAID-a, nego isključivo autora.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co