HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje hotelskih i restoranskih usluga za učesnike seminara u Bijeljini i Srebrenici, za potrebe granta "Mladi-najznačajnija pokretačka snaga regiona" (2013 1320-210)

 

Poštovani/e,
U ime Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49104, 19105, 52105, 8106,24106,70106,83106, 12109 i 60/10), pod zakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovim konkurentskim zahtjevom.

1. Predmet javne nabavke

a) Predmet javne nabavke je pružanje hotelskih i restoranskih usluga za učesnike seminara na
području gradova Bijeljine i Srebrenice.

b) Detaljna specifikacija predmeta javne nabavke nalazi se u Aneksu 2.

c) Mjesto konačnog izvršenja usluga: Bijeljina i Srebrenica.

d) Ukupna vrijednost Ugovora neće preći iznos od 24.643,46 KM bez PDV-a.

e) Ponudjačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

f) Ponudjačima nije dozvoljeno podugovaranje.

Kompletan Zahtjev za dostavu ponuda možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu ponuda.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co