HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (HCRS) i Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) pozivaju medije da prisustvuju prezentaciji rezultata istraživanja sprovedenog u okviru projekta  „Mladi – najznačajnija pokretačka snaga u regionu“, koja će biti održana:

 

28. novembra 2013, sa početkom u 14.00 časova

u prostorijama „Press centra“, Laze Kostića 146, Bijeljina.

 

Učesnicima konferencije će biti predstavljeni rezultati istraživanja, koje je sprovedeno u periodu avgust- oktobar 2013. godine sa ciljem da se obezbjedi sveobuhvatan i objektivan pregled dosadašnjeg učinka Komisija/Kancelarija za mlade u 16 opština/gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji, utvrdi usklađenost njihovog rada sa osnovnim potrebama mladih u lokalnim zajednicama, te definišu moguća rješenja za poboljšanje efikasnosti rada ovih tijela u budućnosti.

Tokom konferencije, takođe, će biti predstavljeni ostvareni rezultati projekta „Mladi – majznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“, kao i planirane aktivnosti u narednom periodu. Cilj projekta, koji će biti realizovan u periodu jun 2013 – maj 2014. godine, je da osnaži institucionalne, ljudske i građanske mehanizme u 16 pograničnih opština/gradova BiH i Srbije, kako bi se unaprijedio položaj mladih, koji su glavni nosioci razvoja u ovoj regiji.

Projekat finasira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-BiH. Projekat realizuju Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (Bijeljina) i Centar za ravnimerni regionalni razvoj (Beograd). Ukupna vrijednost projekta je 89.440, 95 EUR.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co