HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (HORS) i Centar informativno-pravne pomoći (CIPP) Zvornik , kao partnerske organizacije i članice Mreže pravde u BiH, relizuju projekat „Unapređenje kvaliteta izvještavanja tužilaštava putem godišnjih izvještaja, s posebnim osvrtom na prilagođavanje izvještaja potrebama javnosti“, koji podržava USAID JSDP II.

Za potrebe projekta predviđena je realzacija fokus grupa, čiju strukturu čine predstavnici medija, nevladinih organizacija, profesionalnih udruženja, akademskih zajednica, advokata, građana.

Cilj fokus grupa  jeste da se utvrde osnovne potrebe opšte i stručne javnosti kada je riječ o redovnim godišnjim izvještajima 10 model tužilaštava. Takođe će se utvrditi koje to informacije javnost želi da dobije iz godišnjih izvještaja tužilaštava. Podaci prikupljeni na ovaj način će dati osnovne sugestije i smjernice za dalje aktivnosti usmjerene na poboljšavanje kvaliteta izvještaja i njegovo prilagođavanje potrebama javnosti.

Četvrta fokus grupa, koju organizuje Helsinški odbor za ljudska prava u RS, će se održati 03.12.2013 godine u Hotelu “Bosna” sa početkom u 10h.

Ovim putem pozivamo medije da proprate ovaj događaj i na taj način upoznaju javnost sa važnošću održavanja fokus grupe.

Služba za informisanje,

Helsinški odbor u RS

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co